Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för Långvikens Vägsamfällighet året 1 maj 2008 – 30 april 2009

Styrelsen har från årsmötet 12 juli 2008 bestått av :

 

Erik Berger, ordförande Jan Wiik , kassör

Graham Ainscough, ledamot Björn Wiklund, ledamot Roland Palmér, ledamot Gurli Hedin, suppleant

Lars Jacobsson, suppleant Örjan Westman, suppleant

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden och därutöver ett antal informella kontakter.

Under verksamhetsåret har ett antal åtgärder genomförts :

+ slutet april 2008 och i maj 2008 påfördes 230 ton grus, varav 77 ton belastar årets resultat

+ ifyllning av gropar, skrapning och sladdning har utförts tre gånger

+ saltning skedde med 3 ton i juli

+ slåtter i juli

+ sandning har ägt rum två gånger, slutet januari och februari

+ snöröjning har skett ca 5 gånger ( ännu ej fakturerat )

+ i november syn av vägen tillsammans med Vägverket för beviljande av statsbidrag, vilket bekräftades i januari 2009 och gäller i fem år.

 

+ en egen hemsida har startats upp : www.langvikensvagsamfallighet.se

 

+ nya stadgar har antagits av årsmötet 12 juli och extra årsmötet 30 augusti samt registrerats av Lantmäteriet 26 mars 2009.

Dessa stadgar är alltså nu gällande.

 

+ ordföranden har deltagit i kurs anordnad av REV Riksförbundet Enskilda Vägar

 

Föreningens ekonomiska ställning och förslag till budget för kommande verksamhetsår framgår av separat rapport

 

Blidö 23 juni 2009 Styrelsen