Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

Protokoll från årsmötet för

Långvikens Vägsamfällighet 2007-06-30

Föreningshuset, Almvik, Blidö

Närvarande : 20 personer, representerande 16 fastigheter av totalt 48 fastigheter.

 

Följande dokument hade skickats i brev jämte kallelsen : Verksamhetsberättelse för året 2006 / 2007

Bokslut per 2007-04-30

Styrelsens förslag till budget och avgifter för 2007 / 2008 Förslag till debiteringslängd för 2007 / 2008 Medlemsmatrikel

 

§ 1 Till funktionärer för mötet valdes som ordförande Anne-Marie Berger, som sekreterare Erik Berger samt som justerare Gurli Hedin och Jolou Hörner.

§ 2 Verksamhetsberättelsen lästes upp av Anne-Marie Berger. Inga kommentarer.

§ 3 Bokslutet gicks igenom av Jan Wiik. Inga kommentarer.

 

§ 4 Revisionsberättelsen med tillstyrkan om ansvarsfrihet för styrelsen lästes upp av Anders Mau.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§ 6 Styrelsens förslag till ersättning till styrelsen är oförändrat , totalt 3.500 kr, och till revisorer, totalt 1.000 kr. Godkändes av årsmötet.

§ 7 Styrelsens förslag till kostnadsbudget enligt utskicket godkändes : 53.500 kr.

Underskottet budgeteras till 4.500 kr. För intäktssidan se § 8.

§ 8 Styrelsens förslag till oförändrade avgifter bifölls inte av årsmötet.

Styrelsen hade menat att intäkterna normalt uppgår till ca 37 tkr ( avgifter 25 tkr och statsbidrag 12 tkr ) och kostnaderna senaste åren har varit ca 70 tkr, men att det har gjorts större ej regelbundna åtgärder som t ex manuell slyröjning. I kassan finns 75 tkr, som täcker ett års åtgårder. Möjliga intäktshöjningar är ökning av medlemsavgiften, höjt statsbidrag och anslutning av nya fastigheter. Styrelsen menade att det är ett måste

att på sikt höja avgiften, men att den kan behållas innevarande år. Årsmötet menade dock att ett års buffert är för liten och att det är bäst att successivt höja.

Beslut : Årsavgiften höjes med 100 kr, medan underhållsavgiften är oförändrad. Beslutad debiteringslängd bifogas detta protokoll.

 

§ 9 Val av styrelse – För Anne-Marie Berger, Roland Palmér, Björn Wiklund, Gurli Hedin och Svante Malmström utgår mandattiden ( som är två år ). Svante Malmström är ej längre medlem i föreningen. Valberedningens förslag : Omval av de fyra förstnämnda samt nyval av Örjan Westman. Godkändes av årsmötet.

 

§10 Val av revisorer på ett år – Valberedningens förslag : Omval av Anders Hellman och Anders Mau samt av Lars Löwing som suppleant. Godkändes av årsmötet.

 

§11 Val av valberedning – Årsmötet föreslog omval på ett år av Håkan Lindström och Sven Löchen med Håkan Lindström som sammankallande. Godkändes av årsmötet.

§12 Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§13 Övriga ärenden

 1. Postens låda för avgående post –

  Denna låda tog Posten ner för några år sedan. Styrelsen har i maj avtalat med Posten att de är beredda tömma denna under sommarperioden under förutsättning att brevlådornas öppning är på 110 cm höjd och att de sitter i nummerordning från höger till vänster, samt att föreningen tar ansvar för upp- och nedsättning samt förvaring under vintern. Brevlådeställningen är början juni ombyggd på detta sätt till ett pris om 5 tkr.

  Synpunkter under mötet : Ersättning för ombyggnad av övriga brevlådeställningar ? Postlådan är egentligen inte en vägföreningsfråga, men ändå en gemensam fråga.

  Beslut : Föreningen ger 150 kr per brevlåda i bidrag till dem, som bygger om.

 2. Medlemsmatrikel –

  Hade distribuerats med kallelsen. Angeläget att ändringar meddelas till styrelsen.

 3. Förslag till nya stadgar –

  Föreningen bildades 1978 enligt Lagen om enskilda vägar. Denna lag från 1939 upphävdes 1998, vilket fick till följd att en vägförening ska betraktas som en gemensamhetsanläggning enligt Lagen (1973 : 1150 ) om förvaltning av samfälligheter. Lantmäteriet har rekommenderat anpassning till denna lag.

  Styrelsen har därför gjort en översyn av stadgarna och presenterade ett utkast, daterat 07-06-27. Styrelsen föreslår dessa för genomläsning och synpunkter samt har för avsikt att presentera ett färdigt förslag för beslut vid nästa års ordinarie årsmöte.

  För ändring av stadgar erfordras två stämmobeslut, varav minst ett ordinarie.

 4. Föreningens ekonomi och utdebitering på längre sikt – Se § 8 ovann

 5. Anslutning av nya fastigheter –

  Styrelsen har diskuterat anslutning av nya fastigheter efter följande tre principer :

  Anslutningsavgiften vid vägens byggande, fastighetens andel av föreningens tillgångar

  vid aktuella anslutningstillfället samt eventuella retroaktiva avgifter, allt utan index eller ränta. Årsmötet biföll detta resonemang.

  Fastigheten Sikmarö 1:35 ( Skötkobben ) anslutes på dessa villkor.

 6. Sly efter vägkanterna –

  Informerades att Vägverkets slyröjare kommer till Blidö början juli och kommer då att även att ta vår väg.

 7. Slåtter i vägkanterna –

  Synpunkter framfördes att styrelsen ska försöka skärpa överenskommelsen med Österman att slåtter ska ske då blomning har varit. Styrelsen ska försöka göra så.

 8. Sand i sandlådorna –

Det saknas sand i vissa sandlådor. Beslut : Styrelsen ska se till att påfyllning sker.

§14 Delgivning av protokollet –

Finns tillgängligt inom två veckor hos sekreteraren enligt anslag vid brevlådorna. Skickas även per e-post.

 

Vid protokollet

Justeras

 

Erik Berger

Jolou Hörner

Gurli Hedin

 

Bilaga : Debiteringslängd enligt beslut på årsmötet