Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

Protokoll fört vid årsmöte med Långvikens vägsamfällighet, lördagen den 12 juli 2008 Sockenstugan, Blidö.

 

§ 1 Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet

Till ordförande för mötet väljs Erik Berger. Till sekreterare för mötet väljs Jan Nygren.

Att justera protokollet väljs Gurli Hedin och Hillevi Giertz

 

§ 2 Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Erik Berger föredrar tidigare utskickad verksamhetsberättelse.

 

Jan Wiik föredrar den också tidigare utskickade ekonomiska redovisningen för verksamhet- såret 1 maj 07 – 30 april 08.

 

Jan meddelar att ett tryckfel smugit sig in i redovisningen under rubriken ”kostnader” för 07/08. Under ”övrigt”, står 0. Det ska vara 515 kr. Det är rätt i bokföringen och sålunda bara att korrigera i utsänd redovisning. Slutsumman under ”övriga kostnader” är korrekt i det utskickade bokslutet.

 

Beslutas: Godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

 

§ 3 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredras. Förslag – bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§ 4 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutas: Bevilja styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 07 – 08.

 

§ 5 Motioner från medlemmar.

Inga motioner har inkommit.

 

§ 6 Förslag från styrelsen.

Inga förslag från styrelsen utöver de som finns under § 12.

 

§ 7 Ersättning till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår

Beslutas: Att ersättning till styrelsen ska vara oförändrad, dvs. 3 500 kr att fördela inom styrelsen, samt 1 000 kr sammantaget till revisorerna.

 

§ 8 Styrelsens förslag till budget och utdebitering

Jan Wiik föredrar styrelsens förslag till avgifter enligt tidigare utskickat förslag (bilaga 1). Jan föredrar samtidigt styrelsens förslag till budget, enligt tidigare utskickat förslag (också bilaga 1).

 

Beslutas:

 • Medlemsavgift: Oförändrad, 200 kr/fastighet.

 • Underhållsavgift: Oförändrad – Sektion I: 200 kr/fastighet. Sektion II: 400 kr/fastighet.

 • Påminnelseavgift: Oförändrad, 50 kr per påminnelse om avgifter inte betalas i tid.

 

Beslutas: Att anta föreslagen budget för verksamhetsår 08/09, med beräknade intäkter om 44 300 kr och beräknade kostnader om 57 000 kr och ett därmed beräknat underskott om 12 700 kr

 

§ 9 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Håkan Lindström föredrar valberedningens förslag (bilaga 2).

 

Beslutas: Välja Erik Berger som ordinarie ledamot i styrelsen på ett år, då Anne-Marie Berger avsagt sig omval för kommande år.

 

Omvälja Graham Ainscough och Jan Wiik som ordinarie ledamöter på två år, samt Lars Jacobsson som suppleant, också på två år.

 

Övriga ledamöter har ett år kvar på sin mandattid.

 

§ 10 val av revisorer och suppleanter

Håkan Lindström föredrar valberedningens förslag enligt bilaga.

 

Beslutas: Omval på ett år för ordinarie revisorer Anders Hellman och Anders Mau och för suppleanten Lars Löwing.

 

§ 11 Val av valberedning.

 

Beslutas: Omval Håkan Lindström och Sven Löchen.

 

§ 12 Övriga ärenden nya stadgar

förslag till hemsida (www.langvikensvagsamfallighet.se)

 

Fyra ytterligare frågor anmäldes och ordförande beslutade ta dessa före behandlin- gen av ovanstående av syrelsen anmälda frågorna a och b.

 

 1. Jan Nygren informerade om ett brev till länsstyrelsen från Föreningen för Sikmarösun- dets bevarande, ang. staketinhängnaden i området mot Glyxnäs brygga. Kontakt önskas av FFSB:s ordförande och den är redan upprättad. Föranleder inget beslut.

   

 2. Håkan Lindström reser frågan om tiden för klippning av vägrenarna. Önskat senare-läg-

  gning till månadsskiftet juli augusti med hänsyn till den flora, bl.a de orkidéer som växer utmed vägen.

   

  Beslutas: Styrelsen ska ta upp frågan med Österman och försöka verka i förslagsställarens anda.

   

 3. Håkan Lindström vill tacka styrelsen för det arbetet den gjort – inte minst utvecklings- arbetet med hemsidan. Årsmötet instämmer i detta tack.

   

 4. Anne-Marie Berger vädjar till alla i föreningen att tydligare märka upp sina brevlådor med namn.

 

Nya stadgar

Beslutas: Anta de nya stadgarna med tillägget under § 10, att ”mandattiden för revisorerna ska vara ett år”.

(För att stadgarna slutgiltigt ska, gälla, krävs två på varandra följande årsstämmobeslut. Styrelsen kommer att kalla till en extra årsstämma, för att de nya stadgarna ska kunna träda i kraft så snart möjligt. Tid är vid detta årsmötes avhållande ännu inte fastställd, men sanno- likt blir det under augusti månad 08)

 

Förslag till hemsida

Beslutas: Att godkänna förslaget till hemsida och uppdra åt styrelsen att tillsammans med Jan Bergman fortsätta utvecklingsarbetet av sidan.

 

§ 13 Beslut om tillgänglighet av stämmoprotokollet

Beslutas: Att protokollet från stämman ska vara tillgängligt för samfällighetens medlemmar fjorton dagar efter att mötet avhållits.

 

Vid protokollet:

 

Jan Nygren

 

Justeras:

 

Hillevi Giertz Gurli Hedin

 

Bilagor:

1 Förslag till avgift och budget 08/09 2 Valberedningens förslag

3 Justerad debiteringslängd för 08/09 4 Röstlängd