Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

Protokoll från årsstämma

för Långvikens Vägsamfällighet org.nr 717900-8656

lördagen 18 juli 2009 Sockenstugan, Blidö

 

Närvarande : 26 pers, representerande 20 fastigheter, enligt bifogad röstlängd. Inför stämman hade per post distribuerats : Kallelse till stämman

Verksamhetsberättelse för 08 / 09

Bokslut för 08 / 09

Förslag till budget och utdebitering

 

 1. Erik Berger valdes till ordförande för stämman

 2. Erik Berger valdes tillika till sekreterare

 3. Eva Wahlberg och Roland Johansson valdes att justera stämmoprotokollet

 4. Ordföranden och kassören gick igenom verksamhetsberättelsen och bokslutet

 5. Anders Hellman läste upp revisionsberättelsen, som tillstyrker ansvarsfrihet.

 6. Stämman beslutade ge ansvarsfrihet för styrelsen för gångna verksamhetsåret

 7. Inga motioner från medlemmarna har inkommit

 8. Förslag från styrelsen – I kallelsen till stämman, liksom i budgeten och debiteringslängden, redogjordes för behovet att åtgärda innerkurvor till en uppskattad kostnad av 50.000 kr med finansiering genom förhöjd utdebitering. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag

 9. Ersättning till styrelse och revisorer för innevarande året – I enlighet med tidigare år och enligt budget föreslås 3.500 kr till styrelsen och 1.000 kr till revisorerna. Stämman godkände detta förslag.

 10. Styrelsens förslag till budget och utdebitering godkändes : Medlemsavgift : 200 kr per fastighet ( oförändrad ) Underhållsavgift sektion l : 800 kr per fastighet ( höjning med 600 kr )

  Underhållsavgift sektion ll : 1.600 kr per fastighet ( höjning med 1.200 kr )

 11. Val av styrelse och dess ordförande – Enligt nya stadgarna ska styrelsen bestå av fem ledamöter ( utan suppleanter ), som ska väljas på två år.

  Erik Bergers och Björn Wiklunds mandatperiod var slut nu.

  Valberedningen föreslog omval av båda med Erik som ordförande samt att Lars Jacobsson, som förra året valdes som suppleant på två år nu blir ledamot till 2010 Beslutades på så sätt.

  ( Jan Wiik och Graham Ainscough har ett år kvar. )

 12. Val av revisorer och suppleanter – Enligt nya stadgarna ska revisorerna vara två med två suppleanter, alla valda på ett år. Anders Hellman och Anders Mau omvaldes som revisorer och Lars Löving som suppleant. Jan Nygren nyvaldes som suppleant.

  Allt i enlighet med valberedningens förslag

 13. Valberedning – Håkan Lindström och Sven Löchen har utgjort valberedning. Stämman föreslog omval av båda, men Håkan avböjde efter 16 år med detta uppdrag.

  Stämman föreslog Birgit Feychting, som accepterade att bli vald.

  Stämman beslutade alltså att välja Sven Löchen, sammankallande, och Birgit Feychting Stämman tackade Håkan Lindström för sitt långa och med stort engagemang genomförda arbete.

 14. Övriga ärenden –

  1. Väderskydd vid busshållplatsen – Vera Malmquist i Sikmarö har tillskrivit vägsamfälligheterna i Långviken och Sikmarö med detta önskemål.

   Stämman menade att vi ska se positivt på frågan. Ordföranden ska kontakta Sikmarö och andra tänkbara samarbetspartners för att utreda möjligheterna.

  2. Brevlådemärkning – Anne-Marie Berger uppmanade till tydliga namn på brevlådorna

  3. Vägskyltar – Ingemar Asplund menade att felkörningar nu sker, alltsedan nya vägen till Långvikens ångbåtsbrygga kom till. Styrelsen tar till sig frågan.

  4. Utskick till medlemmarna – Per Asplund föreslog att samfälligheten kan spara pengar genom att gå över till utskick per e-post. Diskussionen avslutades med förslaget att stämmoprotokollet som bilaga ska ha ett svarsformulär med önskemål om utskickssätt.

 15. Justerade stämmoprotokollet kommer att distribueras per post slutet augusti tillsammans med medlemsavgiftsavin, som förfaller till betalning per 30 september. Protokollet kommer även att finnas på hemsidan "www.langvikensvagsamfallighet.se".

 

Vid protokollet Erik Berger

 

Justeras Justeras

Eva Wahlberg Roland Johansson