Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

Protokoll från årsstämma för Långvikens Vägsamfällighet, org. nr. 717900-­‐8656, lördagen den 10 juli 2010 i sockenstugan på Blidö.

 

Närvarande: 25 personer representerande 25 fastigheter enligt bifogad röstlängd.

 

Inför stämman hade följande material distribuerats till medlemmarna per e-­‐post eller brev:

 • Kallelse till årsstämma med dagordning

 • Verksamhetsberättelse för 2009/2010

  Bokslut 2009/2010

 • Styrelsens förslag till verksamhet, budget och utdebitering för 2010/2011

 • Styrelsens förslag till ny praxis för inträdesavgift vid anslutning av ny fastighet

 • Styrelsens förslag till bidrag till kostnaden för dräneringsdike för Glyxnäs 3:62 Materialet utgör även bilagor till protokollet.

 

 1. Erik Berger valdes till ordförande för stämman.

 2. Lars Jacobsson valdes till sekreterare.

 3. Birgit Feychting och Håkan Lindström valdes att justera stämmoprotokollet.

 4. Ordföranden och kassören gick igenom verksamhetsberättelsen och bokslutet.

 5. Anders Mau läste upp revisorernas berättelse, där revisorerna tillstyrker att bokslutet fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 6. Stämman fastställde bokslutet och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 7. Inga motioner hade inkommit från medlemmarna.

 8. Förslag från styrelsen:

  1. Inträdesavgifter

   1. Styrelsens förslag till ny praxis om inträdesavgift, baserad på aktuell i st f historisk anläggningskostnad, godkändes av stämman.

   2. Styrelsen informerade om att två fastigheter under de senaste åren har fört diskussioner med styrelsen om inträde utan att medlemskap kommit till stånd. I och med att avgiften skulle föreslås bli markant ökad fann styrelsen det skäligt att erbjuda dessa fastigheter inträde till rabatterat pris (medelvärdet av tidigare avgift och ny avgift) om de tackade ja före årsstämman. Båda fastigheterna avböjde erbjudandet.

   3. Styrelsen gavs i uppdrag av stämman att återkomma med förslag till hur avgift skall beräknas för eventuellt stadigvarande nyttjande av vägen av någon boende i området som ej är formell medlem i vägsamfälligheten.

  2. Styrelsens förslag om ett bidrag på 10 000 kronor till dräneringskostnader till Glyxnäs 3:62 godkändes av stämman. Fastigheten som berördes deltog ej i beslutet.

 9. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning fastställdes enligt styrelsens förslag till 500 kr per person plus 500 kr ytterligare till ordförande, kassör och sekreterare, totalt 6 000 kr.

 10. Styrelsens förslag till verksamhet, budget och utdebitering för verksamhetsåret 2010/2011 godkändes och innebär en återgång till mer normal underhållsavgift efter den tillfälliga extra utdebitering som skedde 2009/2010:

  Medlemsavgift Underhållsavgift Summa

   

  Sektion I

  200 kr

  400 kr

  600 kr

  Sektion I+II

  200 kr

  800 kr

  1 000 kr

 11. Tre styrelsemedlemmar, Graham Ainscough, Jan Wiik och Lars Jacobsson, vars mandattid löpt ut omvaldes för 2 år. Erik Berger och Björn Wiklund har ett år kvar.

 12. Revisorerna Anders Mau och Anders Hellman samt suppleanterna Lars Löving och Jan Nygren omvaldes för 1 år. Valberedningen, Birgit Feychting och Sven Löchen, omvaldes för 1 år.

 13. Övriga frågor:

  1. Ordföranden uppmanade fler medlemmar att välja distribution från vägsamfälligheten via e-­‐post.

  2. Ett tack framfördes till Lena Bäwerholm för en ny mycket vacker skylt ”Östra Långviken” vid vägskälet mot Långvikens ångbåtsbrygga. Styrelsen fick i uppdrag att byta ut den smutsiga skylten vid vägskälet Sikmarö/Långviken, gärna i samma utförande. Det beslöts även att ingen skylt om Långviken behövs vid stora vägen.

  3. På fråga om Posten förkortat perioden för sommarbrevlåda meddelade ordföranden att starten senarelagts något jämfört med tidigare år men även upphörandet har senarelagts till omkring 20 augusti. Styrelsen kontaktar Posten för att se om någon förlängning av perioden kan göras till kommande år.

  4. Ordföranden meddelade att frågan om det skydd mot väder och vind vid busshållplatsen som diskuterats drivs av Sikmarös vägsamfällighet. Styrelsen avvaktar initiativ från deras sida.

  5. Håkan Lindström uppmanade alla att före slåtter/slyröjning ta tillfället i akt att njuta av de vackra vägrenarna utmed vägen med bl a 4-­‐5 arter orkidéer.

 14. Justerat protokoll och avi om medlemsavgift kommer att distribueras per e-­‐post resp. brev i slutet av augusti. Medlemsavgiften förfaller till betalning den 30 september.

Protokollet kommer även att finnas på hemsidan ”www.langvikensvagsamfallighet.se”.

 

Vid protokollet

 

……………………………………………. Lars Jacobsson

 

Justeras

 

…………………………………………….. ………………………………………………..

Birgit Feychting Håkan Lindström