Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA 2010/2011 I LÅNGVIKENS VÄGSAMFÄLLIGHET, ORG. NR. 717900-8656, LÖRDAGEN DEN 9 JULI 2011 I BLIDÖ SOCKENSTUGA

 

Närvarande: 23 personer representerande 19 fastigheter enligt bifogad röstlängd.

 

Inför stämman hade följande material distribuerats till medlemmarna per epost eller brev:

 

 1. Kallelse

 2. Verksamhetsberättelse

 3. Bokslut

 4. Revisionsberättelse

 5. Styrelsens förslag avseende budget och avgifter för 2011/2012

 6. Debiteringslängd

   

  Materialet utgör även bilagor till detta protokoll, liksom

   

 7. Valberedningens förslag till styrelse för 2011/2012

 8. Närvarolista/röstlängd

 

 1. Erik Berger hälsade alla välkomna och konstaterade att kallelse och tillhörande bilagor skickats ut enligt stadgarna och att stämman därmed var behörigen utlyst. Erik Berger valdes till ordförande för årsstämman. Närvarolista cirkulerades.

 2. Lars Jacobsson utsågs till att föra stämmoprotokollet.

 3. Birgit Feychting och Olof Olofsson utsågs till att justera protokollet.

 4. Erik Berger gick igenom verksamhetsberättelsen och Jan Wiik redogjorde för bokslutet. Årets underskott är huvudsakligen hänförligt till högre kostnader för snöröjning än normalt och det bidrag till dränering som gavs till Glyxnäs 3:62.

 5. Anders Mau presenterade revisorernas berättelse, där de tillstyrker att bokslutet fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 6. Årsstämman fastställde enhälligt bokslutet och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011.

 7. Erik Berger meddelade att inga motioner hade inkommit från medlemmarna.

 8. Styrelsen fick på förra årsstämman i uppdrag att föreslå hur avgift skall beräknas om någon boende i området som ej är medlem i föreningen stadigvarande utnyttjar vägen. Styrelsen föreslår att någon sådan avgiftsmöjlighet inte införs. Alla fastigheter i området som nyttjar vägen skall vara medlemmar.

  Årsstämman godkände enhälligt styrelsens förslag.

 9. Ersättningen till styrelse, revisorer och valberedning föreslogs bli oförändrad, dvs 500 kr per person plus 500 kr extra till ordförande, sekreterare och kassör, totalt 6 000 kr. Därtill föreslogs att även Jan Bergman som sköter hemsidan skall få 500 kr i arvode. Årsstämman godkände enhälligt styrelsens förslag.

 10. Styrelsens förslag till budget och avgifter för nästkommande verksamhetsår presenterades av Erik Berger och Jan Wiik. En stor och sällan återkommande post har tagits med, försegling av sprickor i asfalten på infartssträckan för 20 000 kr. Pga föreningens goda kassa och att asfaltförsegling är sällan återkommande har styrelsen ändå valt att föreslå oförändrade avgifter:

  Total avgift: Sektion I = 600 kr/år och Sektion I+II = 1 000 kr/år.

  Inga nya fastigheter har beräknats bli anslutna. Därmed innebär förslaget till budget och avgifter ett underskott om 11 200 kr.

  Årsstämman godkände enhälligt styrelsens förslag till budget och avgifter.

 11. För två ledamöter i styrelsen, Erik Berger och Björn Wiklund, löpte mandattiden ut med detta verksamhetsår. Valberedningen föreslog omval för båda på två år och med Erik Berger som styrelsens ordförande.

  Årsstämman godkände enhälligt valberedningens förslag.

 12. Valberedningen föreslog omval (1 år) även avseende revisorerna Anders Mau och Anders Hellman och suppleanterna Lars Löving och Jan Nygren.

  Årsstämman godkände enhälligt valberedningens förslag.

 13. Årsstämman beslutade enhälligt att välja om Birgit Feychting och Sven Löchen som valberedning för nästa år.

 14. Övriga frågor:

  1. Graham Ainscough, Sikmarö 1:111, rapporterade att stölder och skadegörelse förekommit vid Sikmarö båtsamfällighets brygga i kanalen. Alla medlemmar uppmanas att hålla uppsikt efter ev. ovälkomna besökare och vid behov varsko Graham på telefon 0176-81019.

  2. Monica Johansson, Glyxnäs 3:57, uppmanade styrelsen att påminna alla medlemmar om att hålla hastighetsbegränsningen 30 km/t och att även uppmana sina gäster detsamma, liksom att respektera tomtgränser och inte plocka bär eller ströva störande nära andras hus.

  3. Monica uppmanade även styrelsen att påminna alla i Östra Långviken att respektera att de är beroende av samma vattentäkt och därför spara på vattnet för att det skall räcka och för att inte saltvatteninträngning skall ske.

   Styrelsen lovade att detta skulle tas med i protokollet och på så sätt nå alla berörda. Håkan Lindström har även gjort en utmärkt skrift om vattensituationen i Långviksbyn och problematik med saltvatten.

  4. På fråga från Birgit Feychting, Sikmarö 2:2, meddelade ordföranden att ärendet om en väntkur vid busshållplatsen vilar i avvaktan på att Sikmarös vägsamfällighet återkommer.

 15. Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att protokollet skickas hem till alla medlemmar via epost eller brev senast den 31 augusti och även kommer att finnas på samfällighetens hemsida: www.langvikensvagsamfallighet.se. Fler medlemmar uppmanas att anmäla att de vill ta emot utskick via epost, ännu är det bara ca hälften. Senast 30 september skall avgiften för 2011/2012 vara betald.

 

Vid protokollet

 

Lars Jacobsson

 

Justeras

 

Birgit Feychting Olof Olofsson