Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I LÅNGVIKENS VÄGSAMFÄLLIGHET LÖRDAG DEN 7 JULI 2012 I BLIDÖ SOCKENSTUGA

 

 1. Erik Berger valdes till ordförande för stämman. Erik hälsade alla välkomna. Mötet ansågs behörigt utlyst och närvarolista upprättades för eventuellt behov av röstlängd. Tjugofem personer närvarade, tillsammans representerade de tjugo fastigheter.

   

 2. Lars Jacobsson valdes till sekreterare för stämman.

   

 3. Birgit Feychting och Marianne Giertz valdes att justera stämmoprotokollet.

   

 4. Erik Berger redogjorde för verksamheten under året och samfällighetens ekonomiska resultat och ställning. Årets överskott på 27 000 kronor är främst att hänföra till senareläggning av asfalteringsarbete vid infartssträckan, utebliven saltning samt en gynnsam vinter med litet behov av snöröjning. Föreningens likviditet är god med 93 000 kr i kassan.

   

  Asfalteringen sköts fram ett år för att kunna få ett lägre pris om entreprenören kan utföra arbetet när han har andra arbeten på Blidö. Etableringskostnaden för enbart detta lilla arbete skulle bli orimligt hög. Sikmarös vägsamfällighet och vår samfällighet har en överenskommelse sedan många år tillbaks att vi i utbyte mot att inte behöva betala ersättning för att vi nyttjar sträckan från stora vägen till avfarten mot Långviken i ställer sköter underhållet av denna sträcka. Därför åligger det oss att underhålla asfalten. Om underhållet skulle bli förenat med en större investering får vi ta upp en diskussion med Sikmarö.

   

 5. Anders Mau föredrog revisorernas berättelse, där de rekommenderar att resultat- och balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

   

 6. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2011/2012 och fastställde resultat- och balansräkning.

   

 7. Inga motioner hade inkommit från medlemmarna.

   

 8. Förslag från styrelsen hänsköts till p. 10 om verksamhet och budget för 2012/2013.

   

 9. Stämman beslutade att ersättning till styrelse, hemsidesansvarig och revisorer bibehålls på oförändrad nivå, totalt 6 500 kr/år.

 10. Presentationen av styrelsens förslag till verksamhet och budget för 2012/2013 inleddes med att ett reviderat förslag till budget i stället för det som gick ut med kallelsen delades ut till deltagarna. Utdebiteringen är oförändrad men kostnaderna för året har ökat från 81 700 kr till 137 200 kr. Ökningen, 55 500 kr, avser en mer omfattande grusning (270 ton) och saltning än vad som ursprungligen planerades som styrelsen låtit genomföra på entreprenören Södermans bestämda inrådan. Annars hade vägens slitlager riskerats, och då skulle ännu mer kostnadskrävande åtgärder behövas. Kontakten med Söderman skedde alldeles efter att utskicket till årsstämman distribuerats och arbetet är redan utfört.

   

  I övrigt innehåller budgeten det uppskjutna asfalteringsarbetet vid infarten och ett mer normalt belopp för snöröjning jämfört med utfallet för det gångna året.

   

  Med den högre budgeterade kostnaden och utan avgiftshöjning beräknas underskottet bli

  -76 100 kr. Samfällighetens likviditet klarar detta om inget oförutsett inträffar. Skulle t ex snöröjning bli avsevärt dyrare måste en extrastämma hållas för att besluta om extra debitering.

   

  Stämman godkände styrelsens grusnings- och saltningsbeslut och antog det nya budgetförslaget.

   

 11. Birgit Feychting redogjorde för valberedningens arbete och deras förslag. Stämman beslutade, enligt förslaget, att:

  • Erik Berger, som har ett år kvar på sitt mandat, omväljs till ordförande i styrelsen för nästa år

  • Graham Ainscough, Jan Wiik och Lars Jacobsson omväljs på 2 år. Björn Wiklund har ett år kvar på sitt mandat.

 12. Revisorerna Anders Mau och Anders Hellman med suppleanterna Lars Löving och Jan Nygren omvaldes på ett år.

   

 13. Valberedningen, Birgit Feychting och Sven Löchen (sammankallande), omvaldes.

   

 14. Övriga frågor

   

  1. Erik Berger bad stämman om synpunkter på eventuella ändringar i trafikreglerna för vägen, exempelvis ändrad hastighet eller anmälningsplikt för tunga transporter. Det är många bilister som kör fortare än de 30 km/t vi skyltat. Styrelsen gavs i uppdrag att komma med förslag till nästa stämma efter samråd med andra föreningar som har anmälningsplikt och ibland även extra avgift för tunga transporter. Förutom att fortkörande medlemmar i föreningen bör sänka farten föreslogs att alla som anlitar entreprenörer och hantverkare aktivt vädjar till dessa att respektera våra hastighetsskyltar.

    

  2. Erik Berger meddelade att uppsättande av ett enklare väderskydd vid busshållplatsen åter har aktualiserats av Sikmarös samfällighet som haft ärendet hos sig en tid. Stämman godkände att

   vår samfällighet ställer sig positiv och är med och bidrar till kostnaden. Mark har ställts till förfogande av markägaren.

    

  3. Erik Berger meddelade att Söderman avsagt sig snöröjning och att när ny entreprenör kontrakteras skall även snöröjning av vägen till Västra Långviken tas med i upphandlingen efter överenskommelse med den samfälligheten.

    

  4. Håkan Lindström föreslog att eldning av ris som lämnats kvar vid kurvan vid Finnviken skulle ske i samfällighetens regi som ett litet underhållsprojekt. Erik Berger sade att det får ske som ett privat initiativ då det inte hör till vägsamfällighetens mark. Markägaren, som var närvarande, gav tillstånd till eldningen på villkor att skogen står kvar. Håkan planerar att kalla intresserade till eldning i september, t ex med anslag vid brevlådorna.

   

 15. Stämmoprotokollet kommer att distribueras senast 31 augusti tillsammans med aviseringen om årets avgifter som skall betalas senast den 30 september. Det läggs även ut på hemsidan, www.langvikensvagsamfallighet.se.

 

Vid protokollet:

 

………………………………………………. Lars Jacobsson

 

Justeras:

 

……………………………………………… ——————————————-

 

Birgit Feychting Marianne Giertz