Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I LÅNGVIKENS VÄGSAMFÄLLIGHET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012/2013

 

Tid: Lördagen den 13 juli 2013 kl 10:00. Plats: Föreningslokalen i Almvik, Blidö.

Styrelsens ordförande Erik Berger hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat samt att kallelse skett och dagordning föreslagits enligt samfällighetens stadgar.

 

 1. Val av ordförande för stämman Erik Berger valdes till ordförande.

 2. Val av sekreterare för stämman

  Lars Jacobsson valdes till sekreterare.

 3. Val av två personer att justera stämmoprotokollet

  Per Asplund och Berit Tenggren valdes att justera stämmoprotokollet.

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

  Erik Berger började med att påminna de närvarande om den bortgångne styrelsemedlemmen Björn Wiklund och tackade för hans långa och goda insats som medlem i samfällighetens styrelse.

   

  Erik Berger gick sedan igenom verksamhetsberättelsen, med fokus på ett antal huvudpunkter:

  1. stor grusning, som hanns med att ta in i budgeten men ej i avgiftsunderlaget och därmed ej bland de budgeterade intäkterna, vilket bidragit till årets underskott både i budget och utfall.

  2. ny, dyrare snöröjningsentreprenör och ett ganska stort antal snöröjningstillfällen vilket lett till högre kostnader än budgeterat. En ganska stor mängd grus har plogats ned i diket, och styrelsen försöker få entreprenören att leverera extra grus. Mötet diskuterade om glesare plogning vore möjligt för att sänka kostnaderna, men det är sophämtningen som styr detta och om vinterhämtning av sopor önskas måste plogning ske som nu. Styrelsen uppmanades att försöka hitta en alternativ entreprenör eller att genom ökad samordning med andra föreningar få ned kostnaden.

  3. asfaltering av infartssträckan, som ej blev av eftersom ett sådant arbete av kostnadsskäl måste samordnas med när stora landsvägen asfalteras, vilket troligen kan ske nu till hösten, se p. 11 b.

  4. belägenhetsadresser har nu fastställts av Norrtälje kommun och vägnamn skall skyltas utmed vägen. Varje fastighetsägare ansvarar själv för att sätta upp husnummer om så önskas.

  5. ny ställning för brevlådor har satts upp vid vägskälet in till Sikmarö by. Där finns samlingslådor för Långviken och Tvekobb. Där kan de som önskar enskild brevlåda för post sätta upp en egen låda. Prolog kommer att dela ut tidningar till de gamla brevlådorna utmed Långviksvägen under sommarperioden och till de nya lådorna vid vägskälet under vintern. Både Posten och Prolog önskar att alla lådor märks med både belägenhetsadress och det gamla postlådenumret.

  6. inträde av nya fastigheter, se p. 7.

   Kassören Jan Wiik gick igenom bokslutet och pekade på att kassabehållningen är låg, dels på grund av årets underskott och dels för att samfälligheten har en fordran på 14 250 kr på Långstrands samfällighet relaterad till innehållna medel för skador vid snöröjningen. Entreprenören har åtagit sig att åtgärda en del av dessa.

    

   Stämman beslutade att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

 5. Revisorernas berättelse

  Anders Hellman föredrog revisionsberättelsen och föreslog att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkning och att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av resultat- och balansräkning

  Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret och beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

 7. Motioner från medlemmarna

  Motion om att ändra beslut fattat vid årsstämman 2010 om beräkning av inträdesavgift.

  Styrelsen har skrivit ett yttrande med förslag till stämmobeslut som sänts ut tillsammans med motionen i kallelsen.

   

  Motionen var insänd av Birgitta Boström för fastigheten Sikmarö 1:80’s räkning. Fastigheten representerades på mötet av Birgitta Boström och Kerstin Jeborn. Kerstin Jeborn presenterade motionen och sade att ett beslut borde fattas på stämman i linje med motionens förslag för att fastighetsägarna som vill inträda inte skall behöva vänta längre. Dessutom fanns det risk för föreningen att de avgifter som skulle fås in om de nya riktlinjer som Lantmäteriet och Riksförbundet Enskilda vägar (REV) kommer fram till blir lägre än de 7 600 kr som nu föreslagits.

   

  Erik Berger presenterade styrelsens förslag att invänta de nya riktlinjerna från Lantmäteriet/REV och till dess låta de fastigheter som vill inträda och börjar använda vägen betala underhållsavgift men skjuta upp betalning av inträdesavgiften, vilket kan åstadkommas med ett tidsbegränsat nyttjandeavtal.

   

  Årsstämman diskuterade för/emot och Magnus Redman, fastigheten Sikmarö 1:125, anförde att andra lantmäterikontor hävdar att en väg är fullt avskriven efter 30 år och att inträdesavgift utöver andel i kassan skall vara noll kronor. Ordföranden svarade att styrelsen är medveten om detta men att den anser att detta är baserat på Lantmäteriets gamla praxis som grundats på den tidigare lagen om enskilda vägar, som innehöll regler om avskrivning. Denna lag har nu ersatts med den nya anläggningslagen, där regler om avskrivning tagits bort och ersatts med att vägens värde skall bedömas med hänsyn till kostnaderna för dess utförande, samt anläggningens ålder och fortsatta användbarhet. Styrelsen anser att samfällighetens nya avgiftsberäkning följer den nya lagen och föreslår därför att motionen bordläggs tills riktlinjer för dess tillämpning tagits fram.

   

  Ordföranden beslutade att omröstning skulle ske. Sluten omröstning begärdes och röstlängd över närvarande fastigheter upprättades. Röstningen utföll till förmån för styrelsens förslag med 17 röster mot 9 för motionen. Motionen bordlades därmed till nästa årsstämma och styrelsen kommer att erbjuda de fastigheter som vill inträda och som börjar använda vägen att betala underhållsavgift för respektive utnyttjad sektion.

 8. Förslag från styrelsen

  Styrelsens förslag redovisas under punkt 10.

 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna

  Stämman beslutade att ersättning skall utgå med oförändrat belopp, 6 500 kr per år, vilket utgörs av 500 kr/år per styrelsemedlem, revisor och medlem i valberedningen plus hemsidesansvarig samt ytterligare 500 kr/år till ordförande, kassör och sekreterare.

 10. Styrelsens förslag till verksamhet

  Ordföranden gick igenom förslaget till verksamhet för 2013/2014

  1. Årligt vägunderhåll planeras med normal grusning/lagning av potthål samt slyröjning.

  2. Nytt lager asfalt på Sikmarö byväg och att kostnaderna för asfalteringen ska delas lika mellan alla fastigheter som använder den asfalterade sträckan. Någon slutlig offert har ännu ej erhållits men ett förhandsbesked om att totalkostnaden skulle bli ca 50 000 kr, vilket är avsevärt dyrare än vi tidigare antagit. Sikmarös samfällighet har informerats, eftersom det formellt är deras väg och vi i nyttjande/underhållsavtalet har samrådsplikt om större åtgärder. Styrelsen förväntar sig att Sikmarö vid sin årsstämma godtar att betala en proportionerlig del av kostnaden för att asfaltera.

    

   Styrelsen har också övervägt att föreslå att asfaltering ej sker utan att asfalten ersätts med grus. Men, eftersom kostnaden för att ta bort asfalten och ersätta den med grus enligt ett preliminärt besked skulle bli av samma storleksordning (bl a för att asfalt är ett miljömassigt riskavfall och måste tas om hand) som att asfaltera, så är planen fn att utföra asfaltering. Landsvägen skall enligt uppgift asfalteras i höst och vårt arbete kan samordnas med detta.

  3. Skyltning med de nya vägnamnen kommer att ske under hösten.

  4. Ställning för brevlådor för post till Långviken/Tvekobb har satts upp i vägskälet in till Sikmarö by.

 11. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd

  Jan Wiik redovisade budget och debiteringslängd. Styrelsen föreslår en kraftig avgiftshöjning, dels för att täcka dyrare snöröjning och dels för två större engångsposter: asfaltering 40 000 kr och skyltning 15 000 kr. Kostnaden för asfaltering har i debiteringslängden fördelats lika med 800 kr för alla samfällighetens fastigheter i och med att den berör alla som åker på sektion 1. Eftersom någon slutlig offert ännu inte erhållits och Sikmarö inte haft sin årsstämma för att behandla asfaltering godkände stämman att asfaltering fick belasta Långvikens samfällighet med högst 50 000 kr.

   

  Med detta tillägg godkände stämman budget och debiteringslängd för 2013/2014.

 12. Val av styrelse och styrelseordförande

  Sven Löchen redovisade valberedningens förslag och stämman beslutade i enlighet med detta att:

  • Lars Jacobsson väljs till ordförande för ett år

  • Jan Nygren och Olof Olofsson väljs till styrelsemedlemmar på två år.

   

  Graham Ainscough, Lars Jacobsson och Jan Wiik har alla ett år kvar av sin mandattid.

 13. Val av revisorer och suppleanter.

  Nuvarande revisorer, Anders Hellman och Anders Mau, och revisorssuppleanten Lars Löwing omvaldes på ett år. Till ny revisorssuppleant för ett år efter Jan Nygren som invaldes i styrelsen utsågs Anita Westman.

 14. Fråga om val av valberedning

  Till valberedning utsågs Erik Berger (nyval) och Birgit Feychting (omval) med Erik som sammankallande.

 15. Övriga frågor

  1. Erik Berger meddelade att styrelsen sökt men inte funnit några bra exempel på regler för anmälningsplikt vid tunga transporter som kan riskera att skada vägen. En deltagare, Kjell Liwenborg, lovade skicka ett exempel från en annan förening och styrelsen får arbeta vidare med frågan. Ett uppslag vore att alla projekt med ansvarig byggledare skall åläggas anmälningsplikt.

  2. Väderskyddet vid busshållplatsen som föreslagits av Sikmarö har inte drivits vidare av dem och styrelsen avvaktar propåer från dem.

  3. Birgitta Segerblom Ainscough bad styrelsen att undersöka om snöröjaren kan ploga en P-plats så att det går att ställa ett par bilar vid nedfarten till Tvekobbs parkering.

 16. Beslut om hur det justerade stämmoprotokollet skall göras tillgängligt för medlemmarna

Stämman beslutade att protokollet som vanligt skall skickas till alla medlemmar senast under augusti månad och även läggs upp på hemsidan, www.langvikensvagsamfallighet.se.

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Graham Ainscough tackade å styrelsens och alla medlemmars vägnar Erik för alla goda insatser under hans sex år som ordförande.

 

Vid protokollet:

 

………………………………….. Lars Jacobsson

 

Justeras:

 

………………………………….. ………………………………………

Per Asplund Berit Tenggren