Länk till signerat pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift


Protokoll från årsstämma i Långvikens vägsamfällighet för verksamhetsåret 2013 – 2014

 

Tid:                  Lördagen den 12 juli 2014, kl. 10.00

Plats:               Föreningslokalen i Almvik, Blidö

 

Styrelsens ordförande Lars Jacobsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Val av ordförande för stämman.

Lars Jacobsson valdes till ordförande.

 

 1. Val av sekreterare för stämman.

Graham Ainscough valdes till sekreterare.

 

 1. Fråga om stämmans behöriga utlysande, godkännande av dagordning samt upprättande av närvarolista.

Lars Jacobsson berättade att han har blivit kontaktad av en blivande föreningsmedlem som inte hade erhållit inbjudan till stämman eller andra möteshandlingar, varken per e-post eller brevledes. Lars förklarade att detta var ett rent förbiseende och att han därefter har ringt runt och bjudit in blivande medlemmar och bett om ursäkt.
Stämman förklarades vara behörigt utlyst. Dagordningen godkändes med tillägg att under Övriga frågor skulle tas upp en fråga om medlemsavgiften är förenlig med lagen samt ev. arrangemang av någon trivselaktivitet. Närvarolista upprättades.

 

 1. Val av två personer att justera stämmoprotokollet

Per Asplund och Örjan Westlund valdes att justera stämmoprotokollet.

 

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Lars Jacobsson började med att nämna vilket aktivt arbete styrelsen har utfört under årets lopp. Utöver 7 protokollförda möten har styrelsen varit engagerad vid tre arbetstillfällen för väginspektion, röjning utmed vägen av uthängande grenar och lagning av potthål. Lars Jacobsson medgav att arbetsbördan kanske varit lite väl tung under året och lovade en minskning under kommande verksamhetsår.

 

Lars Jacobsson gick sedan igenom verksamhetsberättelsen med speciellt fokus på vissa punkter:

 • Tack vare ett obudgeterat statsbidrag på SEK 11 000, blev kostnaden för asfaltering av infartssträckan från stora vägen lägre än förväntat. Vidare har Sikmarös vägsamfällighet bidragit med 20 % av nettokostnaden efter stasbidrag. Detta gav en kostnad för vår förening på SEK 22 000 istället för en budgeterad kostnad på SEK 40 000. Dessutom utförde Svevia full asfaltering för samma pris som lappning, en rabatt på ca 20 000 kr.
 • Efter gediget diplomatiskt arbete av Olle Olofsson, som fungerade som medlare mellan Långstrandsvägens samfällighetsförening och entreprenören Jidstrand i en kompensationsfråga, betalade Långstrandsföreningen sin skuld till vår förening.
 • Olle Olofsson fick ytterligare eloger för sitt förslag att, trots en varning att vägstrukturen inte skulle tåla det, göra en väghyvling som gav så pass gott resultat att styrelsen funderar över att beställa ytterligare en hyvling till höst/våren.
 • En fråga ställdes om ett examensarbete som har utförts i samband med Lantmäteriets projekt om uppdaterade anvisningar för värderingen av privata vägar. Jan Wiik bad att få svara på denna fråga under Punkt 9.

 

 1.      Revisorernas berättelse

Anders Mau föredrog revisionsberättelsen och föreslog att stämman skulle fastställa resultat och balansräkning och att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

 1. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

 1. Motioner från medlemmar

Inga motioner hade inkommit.

 

 1. Förslag från styrelsen
 1. Bordläggning till nästa årsstämma av bordlagd motion från 2013 om ändrade principer för beräkning av inträdesavgift

Motionen som inlämnats till förra årsstämman bordlades då på styrelsens förslag. Lantmäteriet och Riksförbundet Enskilda Vägar stod i begrepp att se över sina rekommendationer för inträdesavgifter. Styrelsen hade därför föreslagit stämman att invänta de nya riktlinjerna innan vi tog ställning till motionens förslag om att ändra våra egna regler. Eftersom Lantmäteriets och Riksförbundets översyn inte skett som planerat utan uppskjutits till hösten 2014 föreslog nu styrelsen att stämman skulle bordlägga motionen ytterligare ett år. På samma sätt som skett det senaste året skulle blivande medlemmar som nyttjade vägen erbjudas att teckna nyttjandeavtal.

 

Jan Wiik svarade på frågan ställd under Punkt 5.  

Två studenter på Lantmäterilinjen i Lund hade gjort ett examensarbete om hur inträdesavgift ska beräknas när en ny fastighet ansluts till en samfällighet. I arbetet hade studenterna bl.a. undersökt hur Lantmäteriet tillämpar lagreglerna. Man gick igenom 210 beslut de senaste fem åren och fann att:

Paragraferna användes inte      34 %

Omotiverat schablonvärde        61 %

Motiverad beräkning gjordes     5 %

Resultatet visade alltså att endast vart tjugonde Lantmäteribeslut om inträdesavgift utformats så som studentera ansåg att man borde om man följde lagen. När det sen gällde studenternas förslag till beräkningsregler ansåg Jan Wiik att de inte hade presenterat något som var så bra att man kunde räkna med att Lantmäteriet eller Riksförbundet skulle kunna använda metoderna i sina nya rekommendationer.

 

Jan Wiik nämnde att styrelsen skulle uppvakta Riksförbundet efter sommaren för att diskutera hur de kan påskynda Lantmäteriets översyn.

 

Stämman godkände styrelsens förslag att bordlägga motionen till nästa årsstämma och att teckning av nyttjandeavtal ska erbjudas.

 

 1. Förslag om frivillig arbetsdag för slyröjning och eldning

Styrelsen har fått förslag från 1:80 att man eldar på ängen invid mötesplatsen och ej på den tidigare eldningsplatsen. Per Asplund föreslog att man på samma gång rensar vägtrummorna. Detta blev också stämmans beslut. Det bestämdes att idén med en frivillig arbetsdag är bra och lördag den 25:e oktober valdes med möjlighet för senareläggning om vädret är dåligt.

 

 1. Ersättning till styrelse och revisorer

Oförändrade ersättningar beslöts.

 

 1. Styrelsens förslag till verksamhet och budget samt debiteringslängd

Det bestämdes att det ska vara regelbunden hyvling och en arbetsdag (se ovan) med lagning av , rensning av vägtrummor och slyröjning.

 

En observation har kommit från Örjan Westlund om att det är olagligt för en samfällighet att ta ut både medlemsavgift och underhållsavgift med olika fördelning. Samfälligheten ska sedan 1998 följa lagen om förvaltning av samfälligheter.

 

Ordföranden sade att medlemsavgiften som avser att täcka kostnader för administration tagits ut separat sedan föreningen bildades. Alla deltagande fastigheter har betalt samma belopp vilket ansetts mest rättvist. Den metoden kanske inte stämmer med samfällighetslagen.

 

Jan Nygren föreslog att styrelsen skulle ges i uppdrag att utreda och diskutera frågan noggrant och komma med ett förslag till nästa årstämma. Förslaget antogs av stämman.

 

Under ekonomi föreslogs att medlemsavgiften höjs och att en ny underhållsfond bildas. Årets medlemsavgifter föreslås delas i två summor, en som ska betalas till hösten 2014 och en på våren 2015 för att underlätta betalningsbördan.

Avgiften till underhållsfonden är extra stor nu vid inrättandet. Från och med nästa år förutser styrelsen att lägre, jämna påfyllningsbelopp att tas ut.

Förslagen till verksamhet, budget och debiteringslängd godkändes.

 

 1. Val av styrelse och styrelseordförande

Erik Berger redovisade valberedningens förslag och stämman beslutade i enlighet med detta att:

 • Lars Jacobsson omvaldes på två år och utsågs till ordförande för en period av ett år
 • Graham Ainscough, sekreterare, lämnar styrelsen vid slutet av sin mandatperiod
 • Jan Wik, kassör, omvaldes på två år
 • Jan Bergman valdes till ny styrelsemedlem på två år
 • Jan Nygren och Olle Olofsson kvarstår, båda med ett år kvar av sin mandatperiod.

 

 1. Val av revisorer och suppleanter

Nuvarande revisorer, Anders Hellman och Anders Mau, och revisorssuppleanterna Lars Löwing och Anita Westman omvaldes på ett år.

 

 1. Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Erik Berger och Birgit Feychting med Erik som sammankallande.

 

 1. Övriga frågor
 • Graham Ainscough avtackades för lång tjänstgöring som styrelseledamot.
 • Erik Berger avtackades, något försenat, för lång styrelsetjänst som ordförande.
 • Per Asplund tog upp idén om en Trivseldag. Det ansågs av stämman att vara en bra idé och att det kunde hållas en trivselfest med lekar och knytis efter slagning av Långviksbyns äng i augusti. Frågan ska tas upp på Långviksbyns årsstämma och om idén godkänns hålls Trivseldagen preliminärt lördagen den 16:e augusti kl 14.00.
 • Håkan Lindström tackade styrelsen för visad hänsyn till miljöfrågor under årets lopp.
 • Det kom ett förslag att ordföranden investerar i en klubba.

 

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

 

Vid protokollet:

 

 

 

…………………………………

Graham Ainscough

 

Justeras:

 

 

 

……………………………….                          ………………………………..

Per Asplund                                         Örjan Westman