Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

Protokoll från extra årsstämma

för Långvikens Vägsamfällighet lördag 30 augusti 2008 Sockenstugan, Blidö

Närvarande : Enligt bifogad närvarolista.

 

 1. Erik Berger valdes till ordförande för stämman

 2. Erik Berger valdes tillika till sekreterare

 3. Marianne Giertz och Owe Jansson valdes att justera stämmoprotokollet

 4. Inga motioner hade inkommit från medlemmarna

 5. Förslag från styrelsen – Nya stadgar

  På ordinarie stämman 12 juli behandlades ett förslag om nya stadgar.

  Dessa stadgar antogs av den stämman med förtydligandet under § 10 om Revision : " Mandattiden för revisorerna ska vara ett år".

  Denna extra stämma beslutade enhälligt antaga stadgarna med det förtydligandet.

  (För att bli gällande ska registrering även ske hos Lantmäteriet.)

 6. Justerat stämmoprotokoll kommer att finnas tillgängligt på hemsidan "www.langvikensvagsamfallighet.se" inom två veckor.

 

Vid protokollet Erik Berger

 

Justeras Justeras

Marianne Giertz Owe Jansson

 

Efter stämman kåserade Bo Wiklund om livet förr i världen i skärgården, på Blidö och vid Långviken