skrivelse_belagenhet

TILL FASTIGHETSÄGARE SOM ÄR MEDLEMMAR I LÅNGVIKENS VÄGFÖRENING

INFORMATION OM ”BELÄGENHETSADRESSER”

Enligt en tämligen ny lag (SFS nr. 2006:378) skall alla fastigheter ges en ”belägenhetsadress” för att underlätta för räddningstjänst, färdtjänst och andra transporter. Kommunen har ansvaret för att bestämma adresserna, väghållare som Långvikens vägförening har ansvar för vägskyltning och respektive fastighetsägare för att sätta upp skylt med husnummer.

Långvikens vägförenings styrelse har fått förslag från Norrtälje kommun på remiss och har, efter att ha tittat på gamla kartor från sjutton- och artonhundratalet och samtalat med några fastighetsägare som funnits länge i Långviken, lämnat förslag och synpunkter på remissen. Nu har ett slutligt förslag mottagits som kommunen avser fatta beslut om i juni. Kommunen är ivrig att avsluta sitt projekt och det kommer med stor sannolikhet att bli s vårt att få igenom någon större ändring. Rena missförstånd/felaktigheter som påpekas kan möjligen vinna gehör.

Vägarnas namn i det slutliga förslaget:

Sikmarö byväg börjar vid Landsvägen Vi har föreslagit att Långviksvägen inte börjar vid allmänna vägen utan först vid vägskälet från byvägen. Skälet är att byvägen är mycket äldre, Sikmarö by (liksom Glyxnäs by) finns på karta från 1639.

Långviksvägen, från Y-korsningen in till Sikmarö by fram till T-korsningen med Långvikens brevlådor

Långstrandsvägen, för vägen på västra sidan om Långviken till fd ångbåtsbryggan

Båtsmans Linds väg, för vägen in till Feychting, Giertz, Jansson och de nya fastigheterna 1:122-124. Det namnet kommer inte från någon karta utan från att det är avtagsvägen från Långviksvägen ner till Båtsmanstorpet (från cirka 1730) vid Långviken. Båtsmännen där hette Lind.

Långnässtigen (namnet Långnäsvägen var upptaget), för vägen ned mot Sikmarökanalens mynning och Linkudden till fastigheten 3:72. På “Geometrisk karta över Sikmar med skattehemmanet Glyxnäs” från år 1713 står namnet “Långnäset” skrivet på landtungan utmed Sikmarösundet där denna väg nu går.

Skötängsvägen, för vägen i nord-sydlig riktning i T-korsningen där Långviksvägen slutar, dvs där brevlådorna finns. På “Karta över alla ägorna till Glyxnäs by” uppgjord 1855 och använd vid laga skifte 1858 står det “Skötängsudden” vid udden mot Kroksö, dvs. nära den plats där vägen slutar och gångvägen över till Kroksö börjar. På kartan finns två

ängar, en liten nära udden och en stor från Långviken till Mörtviken. Vilken av dessa som är Skötängen framgår inte. På “Karta öfver alla ägorna till 1/2 mantal, frälse No 2 litt B, af GLYXNÄS BY, upprättad 1905 vid hemmansklyvning, benämns hela området mellan Långviken och Sikmarösundet för “Skötängsskiftet”. Centralt i området ligger ängen mellan Långviken och Mörtviken.

Ovanstående kartor och många liknande kan beses gratis på Lantmäteriets hemsida, avdelningen Historiska kartor.

Förslaget bifogas med namn på vägar samt husnummer för varje fastighet. Fastigheter på öarna i området har inte fått adresser med vägnummer utan öns namn samt ett husnummer.

Vi ber alla fastighetsägare att titta på dokumentet och snarast, senast den 25 april, komma med ev. synpunkter till styrelsen via mejl eller telefon till Lars Jacobsson, telefon

070-6315128 eller larsejacobsson@hotmail.com.

Styrelsen kommer att gå igenom synpunkterna och sedan vidarebefordra dem till kommunen.

Efter detta har varje fastighet således tre ”adresser”:

  • postadress till egen alternativt gemensam brevlåda i Sikmarö

  • tidningsadress sommartid, dvs nuvarande brevlåda vid t ex Långstrandsvägen eller Långviken

  • den nya belägenhetsadressen för räddningstjänst, färdtjänst, övriga transporter och besökare.

Vägföreningen avser att när adresserna fastställts sätta upp skyltar med vägnamnen i området. Mer information om detta vid årsstämman i juli.

Med vänliga hälsningar Styrelsen