Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

S T A D G A R

för Långvikens vägsamfällighet

 

Långvikens vägsamfällighet har tillkommit vid en förrättning enligt Lagen (1939:608) om enskilda vägar. Förrättningen avslutades den 28 augusti 1978.

 

De ursprungliga stadgarna för vägsamfälligheten fastställdes den 23 november 1979 av Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Föreningen har därefter antagit nedanstående nya stadgar den 12 juli och 30 augusti 2008. Detta skedde med anledning av att Lagen om enskilda vägar hade upphävts och att Lantmäteriet rekommenderat vägsamfälligheter att övergå till stadgar utformade enligt Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL).

 

Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

 

§ 1 Firma

Föreningens firma är Långvikens vägsamfällighet.

 

§ 2 Samfällighet

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Långviksvägen som utgör förbindelse till allmän väg för ett antal fastigheter på Blidö i Norrtälje kommun. Gemensamhets- anläggningen är registrerad med beteckningen NORRTÄLJE SIKMARÖ GA:3.

 

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Föreningens ändamål är i enlighet med vad som stadgades när vägsamfälligheten bildades: ”att handha den gemensamma väghållningen och därmed förenade angelägenheter beträffande den enskilda vägen som ankommer på vägsamfälligheten”.

 

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är ägare till fastighet som har del i samfälligheten enligt § 2 ovan.

 

Om en fastighet har flera ägare, som inte har samma adress, skall en av ägarna utses att vara kontaktperson. Till denne sänds kallelser, räkningar och andra meddelanden från föreningen.

 

Medlem (kontaktperson) skall till styrelsen anmäla ändringar av fastighetsägare, kontaktperson och deras adresser.

 

Om en fastighet som har del i samfälligheten styckas, får den avstyckade fastigheten del i samfälligheten först efter överenskommelse med föreningen om anslutning. Föreningen kan även komma överens med ägare till en annan fastighet om inträde i samfälligheten. Ägare till fastighet som inträder i samfälligheten skall betala inträdesavgift till föreningen. Avgiftens storlek skall motsvara fastighetens beräknade blivande andel i föreningens nettotillgångar och anläggningskostnad enligt principerna i 37-39 § anläggningslagen.

 

§ 5 Styrelse

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Norrtälje kommun. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

§ 6 Styrelse – val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden är två år. Ledamot får väljas om obegränsat antal perioder. Valbar person skall vara myndig och bosatt i Sverige.

 

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 

§ 7 Styrelse – kallelse

Kallelse till styrelsesammanträde skall ske minst 8 dagar innan och innehålla uppgift om förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden.

 

§ 8 Styrelse – beslutförhet

Styrelsen är beslutsför om kallelse skett enligt § 7 och minst tre ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken minst tre ledamöter förenar sig.

 

Om samtliga ledamöter är närvarande och ense om beslutet är styrelsen beslutsför även om kallelse inte skett enligt § 7.

 

Den som deltagit i avgörandet av ett ärende kan reservera sig mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

 

Styrelsens beslut skall dokumenteras i ett protokoll. Detta skall innehålla datum, namn på deltagarna, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut samt eventuella reservationer.

 

Protokollet skall justeras av ordföranden eller av den ledamot som vid förfall för ordföranden har lett sammanträdet.

 

§ 9 Styrelse – förvaltning

Styrelsen skall

 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar

 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper

 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare

 4. anordna ordinarie föreningsstämma och till denna lämna verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

 5. till ordinarie föreningsstämma föreslå vilka vägarbeten och underhållsåtgärder som planeras för det kommande året och ge förslag till budget och avgifter för året

 6. svara för att protokoll förs vid föreningsstämma

 7. kalla till extra stämma vid behov eller när så påkallas enligt §12.

 

§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter. Mandattiden skall vara ett år.

 

Underlag för revisionen skall lämnas till revisorerna senast 21 maj. Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 maj – 30 april.

 

§ 12 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall hållas årligen under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Inför ordinarie stämma skall medlemmarna ges möjlighet att under 14 dagar ta del av verksamhetsberättelse, bokslut och budget samt revisionsberättelse.

 

Extra stämma skall hållas om revisorerna eller minst en femtedel av medlemmarna begär detta och anger de ärenden som skall behandlas. Det åligger då styrelsen att inom en vecka kalla till extra stämma som skall hållas snarast möjligt med iakttagande av stadgad kallelsetid om 14 dagar.

 

Extra stämma kan även utlysas på eget initiativ av styrelsen.

 

§ 13 Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske senast 14 dagar före sammanträdet genom brev till medlemmarnas (kontaktpersonernas) senast uppgivna bostadsadress.

Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för stämman samt vilka ärenden som skall behandlas. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, styrelsens förslag till budget och uttaxering, motioner samt övriga relevanta handlingar skall bifogas kallelsen till ordinarie föreningsstämma.

 

§ 14 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast 1 juni.

 

§ 15 Ärenden vid stämma

Vid ordinarie stämma skall minst följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för stämman

 2. Val av sekreterare för stämman

 3. Val av två personer att justera stämmoprotokollet

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

 5. Revisorernas berättelse

 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 7. Motioner från medlemmarna

 8. Förslag från styrelsen

 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna

 10. Styrelsens förslag till verksamhet och budget samt debiteringslängd

 11. Val av styrelse och styrelseordförande

 12. Val av revisorer och suppleanter

 13. Fråga om val av valberedning

 14. Övriga frågor

 15. Beslut om hur det justerade stämmoprotokollet skall göras tillgängligt för medlemmarna.

 

Vid extra stämma skall ärenden under punkt 1, 2, 3, 7, 8 och 15 behandlas.

§ 16 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

 

För varje fastighet som har del i vägsamfälligheten får en röst avges. Rösträtt utövas av ägare. Rösträtt kan utövas genom ombud. Ett ombud får inte vara ombud för fler än två fastigheter.

 

Medlem som inte betalat förfallen avgift är förlustig sin rösträtt intill dess betalningen fullgjorts.

 

Ej heller må någon själv eller genom ombud eller såsom ombud för annan deltaga i beslut om avtal mellan honom och samfälligheten eller angående avtal mellan denna och tredje man, där han i frågan äger ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot samfällighetens. Vad sålunda stadgats skall äga motsvarande tillämpning beträffande rättegång eller annan talan mot honom eller tredje man.

 

Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och i andra frågor gäller den mening som stämmans ordförande biträder.

 

§ 17 Uttaxering

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att under 14 dagar före stämman ta del av debiteringslängd utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.

 

Avgift som beslutats vid ordinarie stämma skall debiteras medlemmarna i meddelande som sänds senast 31 augusti. Avgiften skall betalas senast 30 september.

 

§ 18 Stämmoprotokoll

Justerat protokoll från ordinarie stämma skall göras tillgängligt för medlemmarna senast 31 augusti på det sätt som stämman beslutat. Justerat protokoll från extra stämma skall göras tillgängligt för medlemmarna inom tre veckor efter stämman.

 

§ 19 Ändring av stadgarna

För att bli gällande skall ändring av stadgarna beslutas av två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie, samt därefter ha registrerats av Lantmäteriet.