1995
DAGORDNING

för ordinarie sammanträde (årsmöte) med Långvikens vägsamfällighet

lördagen 8 juli 1995 klock.an 13.30 iBlidö gamla skola (intill kyrk.an).

l . Val av ordförande för sammanträdet.

2. Val av sekreterare.

3. Val av justeringsmän.

4. Styrelseberättelse för det gångna året.

5. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Behandling av inkomna ärenden och motioner.

7. Granskning av styrelsens förslag till vägarbeten, som skall utföras eller påbörjas under arbetsåret.

8. Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och till debiteringslängd.

9. Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer.

10. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

11. Val av revisorer och suppleanter.

12. Val av valberedning.

13. Bestämmande av sättet för kungörande av verkställd protokollsjustering.

14. Vad styrelsen eljest vill hänskjuta till sammanträdet.

15 Öriga ärenden.

Blidö 4 juli 1995 Styrelsen