Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

10-06_Kallelse

Kallelse till årsstämma

för Långvikens Vägsamfällighet lördag 10 juli 2010 kl 10 Sockenstugan, Blidö

( nuvarande namnet på gamla skolan vid kyrkan )

Dagordning

 1. Val av ordförande för stämman

 2. Val av sekreterare för stämman

 3. Val av två personer att justera stämmoprotokollet

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning bifogas

 5. Revisorernas berättelse

 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 7. Motioner från medlemmarna ( Inga inkomna )

 8. Förslag från styrelsen –

  1. Ny praxis om inträdesavgift vid anslutning av ny fastighet bifogas

  2. Bidrag till kostnaden för dräneringsdike vid Glyxnäs 3:62 bifogas

 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna

 10. Styrelsens förslag till verksamhet och budget samt utdebitering bifogas ( Kostnaden under punkt 8b är inkluderad i budgeten under "Övrigt")

 11. Val av styrelse och styrelseordförande

 12. Val av revisorer och suppleanter

 13. Fråga om val av valberedning

 14. Övriga frågor

 15. Beslut hur det justerade protokollet skall hållas tillgängligt för medlemmarna

Välkomna !

Blidö 20 juni 2010

Styrelsen