Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

11-06_Kallelse

Kallelse till årsstämma

för Långvikens Vägsamfällighet lördag 9 juli 2011 kl 10 Sockenstugan, Blidö

Dagordning :

 1. Val av ordförande för stämman

 2. Val av sekreterare för stämman

 3. Val av två personer att justera stämmoprotokollet

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. Bifogas

 5. Revisorernas berättelse

 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 7. Motioner från medlemmarna

 8. Förslag från styrelsen

 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna

 10. Styrelsens förslag till verksamhet och budget samt debiteringslängd. Bifogas

 11. Val av styrelse och styrelseordförande

 12. Val av revisorer och suppleanter

 13. Fråga om val av valberedning

 14. Övriga frågor

 15. Beslut hur det justerade protokollet skall hållas tillgängligt för medlemmarna

Välkomna !

Blidö 11 juni 2011 Styrelsen