Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

Kallelse till årsstämma för Långvikens Vägsamfällighet

lördag 7 juli 2012 kl 10 Sockenstugan, Blidö

 

Dagordning ( enligt stadgarna ) :

 1. Val av ordförande för stämman

 2. Val av sekreterare för stämman

 3. Val av två personer att justera stämmoprotokollet

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. Bifogas

 5. Revisorernas berättelse

 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 7. Motioner från medlemmarna

 8. Förslag från styrelsen

 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna

 10. Styrelsens förslag till verksamhet och budget samt debiteringslängd. Bifogas

 11. Val av styrelse och styrelseordförande

 12. Val av revisorer och suppleanter

 13. Fråga om val av valberedning

 14. Övriga frågor

 15. Beslut hur det justerade protokollet skall hållas tillgängligt för medlemmarna

 

Välkomna ! Blidö 10 juni 2012 Styrelsen

 

P.S. Sockenstugan är det hus, som ligger bakom kyrkan, dvs man åker ner mot kyrkan, rundar den och kyrkogården, och där ligger det gula huset.

Kaffe och kaka serveras efter mötet. Än en gång, välkomna !

 

P.P.S. Som information, Postens sommarutdelning sker v 25 -­‐ 33 ( 18 juni -­‐ 17 augusti )