Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

Kallelse till årsstämma för Långvikens vägsamfällighet 2015 slutlig

Kallelse till årsstämma för Långvikens vägsamfällighet 2015

Tid: Lördagen den 11 juli kl. 10:00

Plats: Sockenstugan vid Blidö kyrka (det gula huset bortom kyrkogården) Förslag till dagordning :

 1. Val av ordförande för stämman

 2. Val av sekreterare för stämman

 3. Stämmans behöriga utlysande, närvarolista samt godkännande av dagordningen

 4. Val av två personer att justera stämmoprotokollet och att vara rösträknare vid behov

 5. Styrelsens

  1. verksamhetsberättelse för 2014/2015 (bilaga 1)

  2. ekonomiska redovisning för 2014/2015 (bilaga 2)

  3. beskrivning av samfällighetens principer för redovisning per sektion (bilaga 3)

 6. Revisorernas berättelse

 7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

 8. Motioner från medlemmarna och styrelsens yttranden med förslag till stämmobeslut

  1. Bordlagd motion från 2013 angående inträdesavgifter (bilaga 4-5)

  2. Två nya motioner angående befrielse från snöröjningskostnader (bilaga 6-8)

 9. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning

 10. Styrelsens förslag till

  1. verksamhet (bilaga 9)

  2. budget (bilaga 10)

  3. debiteringslängd för 2015/2016 (bilaga 11)

 11. Val av styrelse och styrelseordförande

 12. Val av revisorer och suppleanter

 13. Val av valberedning

 14. Övriga frågor

 15. Beslut om hur det justerade protokollet från årsstämman skall göras tillgängligt för medlemmarna

 16. Stämman avslutas

Efter stämman bjuds det på kaffe med dopp

Styrelsen önskar alla välkomna, medlemmar och blivande medlemmar!

Bilageförteckning:

1. Verksamhetsberättelse 2014/2015 2. Bokslut 2014/2015

 1. Bilaga till bokslutet om samfällighetens principer för redovisning per sektion

 2. Motion från Sikmarö 1:80 2013 angående inträdesavgifter

 3. Styrelsens förslag till behandling av den bordlagda motionen från 2013 angående inträdesavgifter

 4. Motion från Sikmarö 1:35 om befrielse från att deltaga i snöröjningskostnader

 5. Motion från sex fastigheter på Tvekobb/Skötkobben om befrielse från att deltaga i snöröjningskostnader

 6. Styrelsens yttrande och förslag till beslut avseende två motioner om befrielse från att deltaga i snöröjningskostnader

 7. Styrelsens förslag till verksamhet 2015/2016

 8. Styrelsens förslag till budget för 2015/2016

 9. Styrelsens förslag till debiteringslängd för 2015/2016

Rev. B