LVS_Kallelse_arsstamma_2014_rev_B

Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR LÅNGVIKENS VÄGSAMFÄLLIGHET LÖRDAGEN DEN 12 JULI KL. 10:00 I FÖRENINGSHUSET VID ALMVIKS BRYGGA, BLIDÖ

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande för stämman

 2. Val av sekreterare för stämman

 3. Fråga om stämmans behöriga utlysande, godkännande av dagordning samt upprättande av närvarolista

 4. Val av två personer att justera stämmoprotokollet

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut (Bilaga 1-2)

 6. Revisorernas berättelse

 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 8. Motioner från medlemmarna (inga motioner har inkommit)

 9. Förslag från styrelsen

  1. Bordläggning till nästa årsstämma av bordlagd motion från 2013 om ändrade principer för beräkning av inträdesavgift

  2. Förslag om frivillig arbetsdag för slyröjning och eldning

 10. Ersättning till styrelse och revisorer

 11. Styrelsens förslag till verksamhet och budget samt debiteringslängd (Bilaga 3-5)

 12. Val av styrelse och styrelseordförande

 13. Val av revisorer och suppleanter

 14. Val av valberedning

 15. Övriga frågor

 16. Beslut om hur det justerade protokollet från årsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna

Välkomna!

Efter mötet serveras kaffe och bullar.

Blidö den 13 juni 2014

Styrelsen

Bilagor:

1. Verksamhetsberättelse 2013/2014

2. Bokslut för tiden 2013-05-01—2014-04-30

 1. Styrelsens förslag till verksamhet 2014/2015

 2. Styrelsens förslag till budget (inkomst- och utgiftsstat)

 3. Styrelsens förslag till debiteringslängd