LVS_styrelsens_forslag_till_verksamhet_2014-2015_rev_C2

Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHET UNDER 2014/2015

Styrelsen har under 2013/2014 för första gången provat att hyvla vägen för att återvinna material i vägkanter samt jämna till vägbanan och få bort korrugeringar. Resultatet överträffade förväntningarna och styrelsen har med detta som bakgrund sett över underhållsplanen och räknar nu med att göra årliga hyvlingar och något glesare grusningar.

För verksamhetsåret 2014/2015 planeras följande åtgärder:

 • Dikesrensning enligt rekommendation från Trafikverkets besiktning samt reparation av vägtrumma under hösten.

 • Slyröjning under senare delen av juli.

 • Under hösten en arbetsdag för frivilliga med röjning och eldning av grövre sly utmed vägen för att underlätta maskinell slåtter/slyröjning.

 • Under hösten förnyad hyvling och lagning av potthål.

 • Snöröjning och sandning.

 • Under våren hyvling och saltning.

 • Förnyelse/nyteckning av nyttjandeavtal för fastighetsägare som ännu ej kunnat bli medlemmar.

 • Bevakning av arbetet inom Riksförbundet Enskilda Vägar och Lantmäteriet angående nya rekommendationer för värdering av väg vid beräkning av inträdesavgifter.

  Ev. utarbeta ett reviderat förslag till beräkning av inträdesavgift till nästa årsstämma.

 • Underhåll av samfällighetens hemsida.

I budgeten för verksamhetsåret 2013/2014 förutsåg styrelsen ett behov av att höja avgiften, men senarelade detta till 2014/2015 på grund av en redan hög avgift avseende kostnaderna för asfaltering och skyltning samt en förlusttäckning från år 2012/2013.

Samfällighetens dyraste underhållsåtgärder, grusning, dikesrensning och asfaltering, utförs regelbundet men inte årligen. Grusning och dikesrensning cirka vart femte år och asfaltering kanske vart tjugonde. Dikesrensning och lagning av trummor planeras detta verksamhetsår och resultatet av höstens hyvling kommer att ge oss ett bättre underlag för att fatta beslut om grusning. Grusning behöver troligen ske nästa verksamhetsår, men det är inte uteslutet att det kan behöva ske redan i vår.

För att täcka kostnader för dikesrensning och lagning av trummor skulle den ordinarie avgiften (exklusive asfaltering) behöva ökas jämfört med föregående år för sektion 1 från 1 050 kr till 1 450 kr och för sektion 1+2 från 1 900 kr till 2 650 kr. Nästa verksamhetsår 2015/2016, då grusning troligen måste ske, skulle avgiften behöva ökas ytterligare till ca 1 950 kr resp. 3 650 kr. Åren därefter skulle lägre avgifter kunna tas ut igen.

Styrelsen anser att avgifter som varierar starkt från år till år är en olägenhet för medlemmarna, samtidigt som det i vissa lägen ändå kan bli omöjligt för styrelsen att genomföra behövliga åtgärder för att likviditeten är otillräcklig. T ex. om något arbete skulle behöva göras som inte är budgeterat eller som behöver göras innan medlemsavgifterna betalats in i slutet av september.

För att undvika detta föreslår styrelsen att samfälligheten inrättar en underhållsfond för att finansiera sådana underhållsåtgärder som inte utförs varje år.

För att få underlag för en stabil avgiftsnivå när väl underhållsfonden etablerats har en 5-årsplan utarbetats som ligger till grund för årets förslag till budget och utdebitering (se bilaga 4).

En extra utdebitering om 140 000 kr för att etablera fonden föreslås – 1 500 kr för sektion 1 och

3 000 kr för sektion 1+2. För följande år räknar styrelsen med att utdebitering för underhållsfonden sjunker till i storleksordningen 300 kr per sektion och år.

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs från 200 kr till 250 kr för att bättre motsvara samfällighetens administrationskostnader.

En återbäring om 400 kr per fastighet av fjolårets asfalteringsavgift föreslås på grund av den avsevärt lägre kostnaden.

Den ordinarie underhållsavgiften föreslås bli reducerad från 850 kr till 700 kr per sektion. Med denna nivå fås ett resultat nära noll och samfällighetens kassa bibehålls på en tillfredsställande nivå.

Totalt blir avgiften därmed 2 050 kr för sektion 1 och 4 250 kr för sektion 1+2.

För att mildra effekten av den extra utdebiteringen till underhållsfonden föreslår styrelsen att denna del av avgiften inte betalas samtidigt med den ordinarie avgiften utan först i vår.

Under åren därefter räknar styrelsen med att kunna hålla en lägre, stabil nivå på avgiften, i storleksordningen 1 100 kr för sektion 1 och 1 900 kr för sektion 1+2 inklusive avgiften till underhållsfonden.

Blidö den 13 juni 2014 Styrelsen