Verksamhetsberattelse-1994-1995 target=”_blank”>Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

LVS_VERKSAMHETSBERÄTTELSE_1944-1995


Verksamhetsberattelse-1994-1995 target=”_blank”

 


VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR LÅNGVIKENS VÄGSAMFÄLLIGHET
ARBETSÅRET 1994 – 1995


Styrelsen har under verksamhetsåret l maj l994 – 30 april 1995 bestått av följande personer:

Hans Feychting, ordförande, sekreterare
Sven-Eric Hedin, vice ordförande
Ingrid Falk, ledamot
Jan Wiik, kassör
Robert Giertz, ledamot


Suppleanter har varit:
Elin Annell
Svante Malmström
Kent Hägglund


Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre protokollförda sammanträden.


Vägsamfälligheten har fatt ytterligare fem medlemmar, nämligen fastigheterna Sikmarö 1:76, l :77, 1: l09, I : 110 och 1:l 11, samtliga belägna på småöama utanför Sikmarö kanal. Dessa medlemmar betalar en inträdesavgift på 8.500:- vardera gällande från 1/5 1995.


Vägsamfälligheten har statligt underhållsstöd för vägen från och med 1994. Understödet utföll iefterhand, d.v.s. under första delen av 1995. Vägverket har meddelat styrelsen, att understö­ det kommer att halveras eller ytterligare reduceras fr.o.m. 1996. Understödet för 1995, som utbetalas ijanuari 1996, påverkas ej.


Vägsamfälligheten har slutit avtal med Telia Mobitel AB, som innebär rättighet att använda vä­ gen och att anlägga en anslutningsväg till ett område inom sektion lav vägen, på vilket områ­ de en mobiltelefonmast skall resas. Avtalet innebär, att Telia Mobitel AB erlägger ett engångs­ belopp för denna, till tiden obegränsade rättighet på 25.000:- + moms. Av detta belopp avses 5.000:- överföras på Sikmarö vägsamfällighet..


Vägunderhållet har skötts enligt årsmötets uppdrag. Dessutom har ytterligare sandlådor utplacerats på lämpliga platser.


Slyröjning har utförts under september


Det ekonomiska resultatet framgår av kassörens rapport.


Blidö i juli 1995


Styrelsen