Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

08-06 Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för Långvikens Vägsamfällighet året 1 maj 2007 – 30 april 2008

Styrelsen har från årsmötet 30 juni 2007 bestått av :

Anne-Marie Berger, ordförande Jan Wiik , kassör

Graham Ainscough, ledamot Björn Wiklund, ledamot Roland Palmér, ledamot Gurli Hedin, suppleant

Lars Jacobsson, suppleant Örjan Westman, suppleant

Erik Berger har adjungerats som sekreterare

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden och därutöver ett antal informella kontakter.

Under verksamhetsåret har ett antal åtgärder genomförts :

+ överenskommelse med Posten att föreningen svarar för upp- och nedtagning samt vinterförvaring av deras gula låda. Posten krävde även ny låd-ställning. Juni 2007

+ slåtter i juli 2007

+ maskinslyröjning längs vägkanterna i juli 2007

+ påfyllning av grus i de sex sandlådorna längs vägen i oktober 2007

+ lagning av potthålen på vägen samt påfyllning av grus ( 200 ton ) april 2008 ( och komplettering med 70 ton i maj 2008 )

Snöröjning har inte behövt utföras en enda gång

Fastigheten Sikmarö 1:35 (Skötkobben) har under året anslutits till Vägsamfälligheten.

Med Ingrid Falk, fastigheten Glyxnäs 3:31( Lill-Kroksö) , har diskussioner om anslutning förts, vilka har resulterat i en personlig uppgörelse att fastigheten inte anslutes, men att hon nyttjar vägen mot betalning av den årliga underhållsavgiften.

Styrelsen presenterade vid årsmötet 30 juni ett utkast till nya stadgar, vilket har vidareutvecklats under året och kommer att tas upp som förslag till beslut vid årsmötet juli 2008.

För att bli gällande erfordras beslut på två årsmöten, varav minst ett ordinarie, samt registrering hos Lantmäteriet.

Föreningens ekonomiska ställning och förslag till budget för kommande verksamhetsår framgår av separat rapport

Blidö 22 juni 2008 Styrelsen