Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

10-06_Verksamhetsberattelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för Långvikens Vägsamfällighet året 1 maj 2009 – 30 april 2010

Styrelsen har från årsstämman 18 juli 2009 bestått av : Erik Berger ordförande och sekreterare

Jan Wiik kassör

Graham Ainscough ledamot Björn Wiklund ledamot

Lars Jacobsson ledamot

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden och även ett antal informella kontakter.

Under verksamhetsåret har bland annat följande skett :

+ den vid förra årsmötet beslutade åtgärden att dikesrensa och förbättra innerkurvorna genomfördes under september. Utöver själva arbetet gjordes en påfyllning av 120 ton grus.

+ ifyllning av gropar, skrapning och sladdning har utförts.

+ slåtter skedde i juni

+ snöfallet har varit omfattande så snöröjning har skett 25 gånger ( men ingen sandning )

+ en enkät bland medlemmarna genomfördes under hösten 2009 om intresset att erhålla samfällighetshandlingar per epost. Samfälligheten har 49 medlemmar. Fördelning :

24 visade intresse att få handlingarna per epost 1 önskar både epost och per brevpost

4 vill ha enbart per brevpost ( 20 har inte svarat )

+ hemsidan , www.langvikensvagsamfallighet.se, uppdateras kontinuerligt

Föreningens ekonomiska ställning och förslag till budget för kommande verksamhetsår framgår av separat rapport.

Blidö 12 juni 2010 Styrelsen