Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för Långvikens Vägsamfällighet året 1 maj 2012 – 30 april 2013

 

Vid årsstämman den 7 juli 2012 valdes följande styrelse:

 

Erik Berger ordförande (kvarvarande mandattid 1 år)

Lars Jacobsson sekreterare (omval 2 år)

Jan Wiik kassör (omval 2 år)

Graham Ainscough ledamot (omval 2 år)

Björn Wiklund ledamot (kvarvarande mandattid 1 år)

 

Björn Wiklund avled hastigt i augusti 2012. Han hade varit medlem i styrelsen i 11 år. Hans kunskaper, särskilt i väg- och anläggningsfrågor, var mycket värdefulla för samfälligheten.

 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden och ett antal informella kontakter.

 

Under verksamhetsåret har bland annat följande skett :

+ på vår vägentreprenörs bestämda inrådan behövde slitlagret byggas på, varför vägen grusades (270 ton) i maj med påföljande saltning. Dessa poster har i hög grad påverkat resultatet (59 tkr + 12 tkr)

 

+ slyröjning ägde rum i juli

 

+ snöröjning behövde utföras 13 gånger (3 gånger vintern innan), och med stora mängder blötsnö vid första snöfallet. Två gånger fick sandning ske.

Förutom antalet gånger har ett högre à-pris på grund av entreprenörsbyte kraftigt påverkat kostnaderna (utfall 36 tkr mot 20 tkr i budget)

 

+ den planerade lagningen av asfalten vid infartssträckan av Sikmarö Byväg uppsköts till kommande verksamhetsår. Entreprenören har då andra asfalteringsarbeten på Blidö, vilket gör att vi kan undvika en egen etableringskostnad. Budgeterat belopp var 20 tkr.

 

+ årets förlust var 62 tkr jämfört med en budgeterad förlust om 76 tkr. Avvikelsen beror främst på uppskjuten asfaltering, lägre grusningskostnader och dyrare snöröjning.

 

Att en förlust budgeterades berodde på att vägentreprenören gav sent besked om de höga grusningskostnaderna. Då hade redan kallelse utgått till medlemmarna om årsstämma med uppgift om årsavgift, varför styrelsen beslutade att revidera budgetens kostnader utan att ändra avgiften. Som en konsekvens föreslår styrelsen till årets stämma en avgiftshöjning för nästa år.

 

Föreningens tillgångar per 30 april var 17 tkr i kassan, samt en fordran om 14 tkr. Därtill kommer vägens uppskattade värde om 3 170 tkr. Resultaträkning och den

ekonomiska ställningen i övrigt, samt förslag till budget för kommande verksamhetsår framgår av separata rapporter.

 

+ inga nya fastigheter har blivit medlemmar under året. Fyra nya fastigheter som behöver använda Långviksvägen som tillfart från “landsvägen” har tillkommit genom avstyckning. Tre vid Båtsman Linds väg (på skogsfastigheten Sikmarö 1:80) och en vid Långstrandsvägen (på skogsfastigheten Sikmarö 1:121). Lantmäteriet har i samband med avstyckningen av de tre tomterna vid Båtsman Linds väg meddelat styrelsen att de anser att Långviksvägen saknar värde eftersom den efter 30 år är “avskriven”. Inträdesavgiften skulle därför endast utgöra en andel av föreningens kassabehållning. Styrelsen svarade att enligt föreningens stadgar ska inträdesavgiften beräknas enligt reglerna i Anläggningslagen. Dessutom informerade vi utförligt om föreningsstämmans beslut 2010. Där anges hur styrelsen ska räkna fram beloppet. Vi informerade även om att beloppet nu beräknats till 45 000 för var och en av dessa fastigheter. Lantmäteriet valde då att i sitt avstyckningsbeslut inte ansluta fastigheterna till Långviksvägen. Man skrev istället bl.a. att “anslutning i framtiden får ske genom överenskommelse”. Styrelsen har hittills utan framgång erbjudit fastighetsägarna överenskommelse med avgift enligt föreningens stadgar och regler. Istället har en representant för skogsfastighetens ägare lämnat en motion till årets föreningsstämma. Se bilaga med motionen och styrelsens kommentarer.

 

+ belägenhetsadresser har införts under våren. Styrelsen har i aktivt samarbete med kommunen arbetat fram vägnamnen, som i stor utsträckning baseras på historiska kartor.

 

+ Posten meddelade i juli att sommarutdelning till vårt område skulle avslutas under 2012. Styrelsen har utan framgång sökt ändra beslutet. Vid utgången av verksamhetsåret var det fortfarande oklart om placering av samlingslåda och enskilda lådor.

 

+ hemsidan , www.langvikensvagsamfallighet.se, uppdateras kontinuerligt.

 

Blidö 10 juni 2013 Styrelsen