VERKSAMHETSBERATTELSE_LVS_2013-2014_rev_H

Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.


LÅNGVIKENS VÄGSAMFÄLLIGHET
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013/2014

 1. Styrelse och styrelsearbete

  Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars Jacobsson

  Sekreterare Graham Ainscough

  Kassör Jan Wiik

  Ledamöter Jan Nygren Olof Olofsson

  Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten och därutöver tre arbetstillfällen för väginspektion, röjning utmed vägen av uthängande grenar och lagning av potthål.

 2. Vägunderhåll

  1. Under sommaren genomfördes sedvanlig slyröjning av samme entreprenör som röjer stora vägen åt Trafikverket. Trafikverket har bytt entreprenör till 2014, så styrelsen måste utse ny entreprenör, Trafikverkets eller annan.

  2. Under senhösten blev infartssträckan från stora vägen asfalterad. Samfälligheten hade turen att Svevia gjorde full asfaltering för samma pris som den enklare lappning vi hade beställt. Därtill erhölls ett statsbidrag på 11 000 kr som vi inte budgeterat. Sikmarös vägsamfällighet har bidragit med 20% av nettokostnaden efter statsbidrag. Vår kostnad landade på 22 000 kr och den budgeterade kostnaden på 40 000 kr underskreds därmed med bred marginal. Styrelsen kommer därför att föreslå årsmötet att medlemmarna vid årets utdebitering ska få en återbäring på 400 kronor, dvs. hälften av det belopp som utdebiterades 2013 för asfalteringen.

  3. Under hösten skedde uppsättning av stolpar och skyltar med de nya vägnamnen, vilket kommer att underlätta inte bara för färdtjänst, taxi och utryckningsfordon utan även för hänvisning av besök och transporter.

  4. Efter överenskommelse med entreprenören Jidstrand om viss kompensation för vägskador vid snöröjning betalade Långstrands vägsamfällighet sin skuld till Långvikens VS.

  5. Trafikverket besiktigade vägen i november som ett led i beviljandet av statsbidrag och vägen godkändes för fortsatta bidrag. Man anmärkte dock på förekomsten av potthål och tvättbrädor samt påpekade att kantskärning och dikesrensning borde ske.

  6. Under mars-april har lagning av potthål och hyvling plus saltning ägt rum. Därvid har visst material som vid snöröjningen föregående år plogades ut i vägrenen kunnat återvinnas. Avsnitt med tvättbrädor och andra skador har därmed återställts. Styrelsen hoppas att alla medlemmar nu medverkar till att bibehålla vägen i gott skick genom att hålla den stipulerade hastighetsgränsen om max 30 km i timmen och köra särskilt varsamt i kurvorna.

 3. Vinterunderhåll

  Den milda vintern gjorde att snöröjningen blev väsentligt billigare än budgeterat. Det behövdes bara ett fåtal utryckningar till en kostnad av 16 000 kr mot budgeterade 40 000 kr.

 4. Hemsida

  Hemsidan planeras få nya fotografier efter att skyltarna med vägnamn nu kommit på plats.

 5. Medlemsärenden

  1. Vid förra årsstämman bordlades motionen om inträdesavgifter för ett antal fastigheter eftersom styrelsen ville invänta utfallet av projekt inom Lantmäteriet och Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) avseende uppdatering av rekommendationer om värdering av vägar vid nyinträde. Dessvärre har arbetet försenats och inga nya rekommendationer har ännu utfärdats. Styrelsen hyser dock gott hopp om att det under året kommer att tas nya tag och uppdateringar bli utfärdade och kommer därför att föreslå årsstämman att förlänga bordläggningen av motionen ett år.

   Fastighetsägare som nu har nyttjanderättsavtal kommer att erbjudas att förlänga dessa ett år.

  2. Ytterligare en av de tre nystyckade fastigheterna vid Båtsman Linds väg har sålts och ägarna kommer att erbjudas att teckna nyttjanderättsavtal tills vidare i avvaktan på att principen för beräkning av inträdesavgift fastställts av årsstämman.

 6. Resultat och finansiell ställning

Årets resultat exklusive asfaltering är ett överskott på ca 65 000 kr jämfört med budgeterade 0 kr. Anledningarna är främst de lägre snöröjningskostnaderna samt att grusning uppskjutits och ersatts med hyvling och saltning till lägre kostnad. Skyltningen av vägnamn blev också billigare än väntat. Asfalteringen blev totalt 18 000 kr lägre än budgeterat pga högre statsbidrag än beräknat och att Sikmarös samfällighet betalade en proportionerlig andel av kostnaden, vilket inte var klarlagt när budgeten fastställdes.

Styrelsen föreslår att årets överskott disponeras så att 400 kr per fastighet återbetalas till medlemmarna och att återstoden balanseras i ny räkning.

Likviditeten är nu återställd till en hygglig nivå med en kassa på knappt 100 000 kr tack vare det gynnsamma resultatet och att fordran på Långstrand nu reglerats.

Blidö den 13 juni 2014

Styrelsen